Kruhový objazd pod Zoborom... Aj taká je Nitra!

Autor: Ivan Ceresnak | 24.12.2019 o 11:16 | (upravené 24.12.2019 o 13:47) Karma článku: 0,00 | Prečítané:  8835x

Kruhový objazd je zvláštny typ križovatky, ktorý je obvykle budovaný, aby sa zvýšila najmä bezpečnosť cestnej premávky v konkrétnej lokalite.

Kruhový objazd je zvláštny typ križovatky, ktorý je obvykle budovaný, aby sa zvýšila najmä bezpečnosť cestnej premávky v konkrétnej lokalite. Rozdeľuje križovatku na niekoľko jednoduchších križovatiek s kruhom v strede, čím sa zjednoduchšia pravidlá prejazdu. Na kruhový objazd (s jeho špecifikami) upozorňuje vopred dopravná značka C 7 „Kruhový objazd“.

Je zaujímavé, že i napriek jasne pôsobiacom zvislom dopravnom značení pri vjazde do kruhového objazdu, častým a pomerne nebezpečným omylom je, že vodič v kruhovom objazde má automaticky prednosť. Zákon však hovorí jasne: „Vodič vchádzajúci   do kruhového objazdu má prednosť v jazde, ak nie je prednosť v jazde upravená značkami“. Toto pravidlo však neplatí v každej krajine. Každá odbočovacia vetva v kruhovom objazde vytvára v podstate jednu menšiu križovatku (je potrebné zdôrazniť križovatku so všetkými súvislosťami!), v ktorej, ako v každej inej, platia všetky základné pravidlá o odbočovaní vpravo a každé príjazdové rameno zas napĺňa všetky atribúty uplatňovania prednosti v jazde (ale, napríklad i o zákaze zastavenia vozidla...) na križovatke. Na križovatke – či už s dopravným značením alebo bez neho.

Kruhové objazdy sú stavané hlavne z dôvodu bezpečnosti, pretože stredový kruh tvorí prirodzenú prekážku v jazde, okolo ktorej vodiči prechádzajú pomalšie, a preto i prípadné nehody majú menšie následky. Na kruhovom objazde prakticky nie je možné klasicky pokračovať v jazde priamo, odbočiť vľavo alebo sa (klasicky) otočiť. Na kruhovom objazde sa odbočuje vždy len vpravo a to dvakrát za sebou. Prvý raz pri vjazde do kruhového objazdu a druhý raz pri vychádzaní z kruhového objazdu.     

Okružné križovatky sa navrhujú, ak je potrebné najmä:

- zabezpečiť pomalý prejazd vozidiel križovatkou,

- zaistiť bezpečnú a plynulú premávku na križovatke a jej ramenách,

- znížiť počet a závažnosť dopravných nehôd na križovatke,

- zamedzenie priameho prejazdu vozidiel križovatkou.

Kruhový objazd v Nitre pod Zoborom je v tomto kontexte výnimkou. Nič z vyššie uvedeného táto križovatka nespĺňa.  Najmä nezamedzuje priamy prejazd vozidiel. Je to tým, že táto križovatka nebola stavaná ako okružná, ale ako priesečná – s premávkou riadenou svetelnými signálmi.

Od roku 2008 je táto križovatka (- ul. Chrenovská x Dobšinského x Napervilská)  stavebne usporiadaná (nevydarene – treba poznamenať) ako dvojpruhová okružná križovatka – čo sa z hľadiska následných konfliktov, nedorozumení, akceptácie porušovania aktuálnych predpisov zo strany polície(!) a z toho vyplývajúceho priamo nekontrolovateľného nárastu kolíznych situácií, škodových udalostí a dopravných nehôd  - nikdy nemalo stať!   Tento kruhový objazd sa od tohto okamihu výraznou mierou pričinil o to, aby sa celá Chrenovská cesta stala deviatym najnehodovejším miestom v republike! No a stalo sa to hlavne chaotickým správaním sa vodičov hlavne pri výjazde z kruhového objazdu najmä na výjazdových ramenách s dvomi jazdnými pruhmi, ktoré vyplývalo jednak z nevedomosti – hlavne však úplne chýbajúcim dopravným značením, ktoré by nedovoľovalo permanentne porušovať jednotlivé ustanovenia zákona o cestnej premávke a zabránilo  nebezpečným prepletom vozidiel – a to najmä pri výjazde (odbočovaní vpravo) z tejto križovatky. Tá anarchia na tejto križovatke zašla až tak ďaleko, že príslušníci ODI sa rozhodli robiť tzv. ukážkové jazdy na tomto objazde v snahe naučiť nevedomých vodičov správne jazdiť po ňom. Teda nie vybaviť tento kruhový objazd čitateľným, jasne vyznievajúcim dopravným značením, ktoré by bez ich asistencie prehľadne vyjadrovalo spôsob radenia sa do jazdných pruhov a určovalo smer jazdy cez komplikovanú križovatku, ale ukážkové jazdy! Veď predsa dopravné značky sú i na to, aby vodičom pomáhali - hlavne pri ich orientácii v komplikovanom priestore. Žiaľ, tento stav trvá až do dnes - už takmer 12 rokov! Preto je úplne na mieste otázka – dokedy ešte?

Jadro križovatky je komunikácia vedúca po kruhovej dráhe a je rozdelená pozdĺžnou prerušovanou čiarou na dva jazdné pruhy, na ktorých sa pri jazde v plnej miere uplatňujú všetky pravidlá spôsobu jazdy v jazdných pruhoch.  Všetky príjazdové komunikácie neústia v križovatke kolmo na stredový ostrovček, tak ako je to na klasických kruhových objazdoch, ale po dotyčnici, čím sa ten požadovaný spomaľovací efekt už vopred stal nereálnym. Pri existujúcom (málo výstižne pôsobiacom), často až zavádzajúcom zvislom dopravnom značení na príjazdových komunikáciách pred križovatkou, hlavne však takmer vôbec neexistujúcom dopravnom značení vo vnútri križovatky (okrem pozdĺžnej prerušovanej čiary, ktorá rozdeľuje vozovku na dva jazdné pruhy) je možné v tomto kruhovom objazde jazdiť v ktoromkoľvek z týchto jazdných pruhov – no čo je najtragickejšie – kedykoľvek a z ktoréhokoľvek jazdného pruhu i kruhový objazd opustiť! Máloktorý z týchto vodičov si však uvedomuje, že opustiť kruhový objazd z ľavého jazdného pruhu je teoreticky nemožné, nakoľko (pri tomto stave dopravného značenia!) je tento akt vždy porušením zákona! Je to totiž to isté ako keby vodič jazdiaci po Chrenovskej ceste v ľavom jazdnom pruhu, chcel odbočiť vpravo na čerpaciu stanicu Slovnaft. V Zákone o cestnej premávke (§ 19, ods.3) sa predsa jasne uvádza, že „pred odbočovaní vpravo je vodič   povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky“..! No a to predsa nie je v žiadnom prípade ľavý jazdný pruh! To platí samozrejme i v prípade, keď na odbočovacom ramene bude vozovka rozdelená na dva jazdné pruhy. I v takomto prípade vodič skôr ako vojde k takémuto miestu s úmyslom vyjsť z kruhového objazdu – teda odbočiť vpravo, už pred vjazdom do tohto miesta, teda do križovatky – ešte pred jej hranicou (kolmicou na os vozovky kde sa pre križovatku začína zakrivenie vozovky), musí byť zaradený v pravom jazdnom pruhu – a z neho až odbočuje (obr.1, 2).

 Pritom ho neviaže žiadna iná povinnosť pri rozhodovaní sa - do ktorého jazdného pruhu sa po odbočení má zaradiť! Toto sú súvislosti pokiaľ sa jedná len o naplnenie litery zákona! Práve tu a z tohto dôvodu dochádza k najčastejším konfliktom, ktorých príčinou je nesprávne odbočovanie, ako i nesprávny spôsob jazdy v jazdných pruhoch! Najnebezpečnejšie na tomto však je situácia, keď dvaja vedľa seba jazdiaci vodiči – jeden z nich v ľavom pruhu chce odbočiť vpravo a ten v tom pravom chce pokračovať priamo – a to na tom istom mieste - v tej istej križovatke! V týchto súvislostiach je potom i úplne samozrejmé, že typickým a takmer jediným aktérom konfliktu pri odbočovaní (vychádzaní) z kruhového objazdu je vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu. Najokatejšie je to najmä pri odbočovaní na Napervilskú ulicu – smerom do centra. Klasický prípad - vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu už pri vjazde na kruhový objazd z pod Zobora, od Štitár, Hrnčiaroviec – po Dobšinského chce pokračovať v ľavom i na Napervilskej (teda odbočí vpravo z ľavého pruhu) a vodič vedľa neho v pravom jazdnom pruhu tiež chce odbočiť vpravo na Napervilskú (do centra), ale takisto do ľavého jazdného pruhu (obr. 3) – alebo ocitnú sa dvaja vodiči vedľa seba – jeden v ľavom ide od Chrenovskej cesty – smeruje do centra a druhý v pravom (od Zobora) má v úmysle pokračovať v smere na Chrenovskú cestu a potom ďalej napr. smerom na Levice, N. Zámky (obr. 4).

Úplne identický prípad je i situácia ak vodič idúci od centra (po Napervilskej) jazdiaci v pravom jazdnom pruhu zaradí sa a pokračuje v kruhovom objazde v pravom jazdnom pruhu v úmysle odbočiť smerom na Zobor takmer s istotou príde do konfliktu s vodičom, ktorý idúc od Topoľčian bez známky rešpektu „letí“ v ľavom jazdnom pruhu smerom na Chrenovskú (Levice, R1) – (obr. 5).

No a úplne o život ide pri príjazde k tejto križovatke (dvoch vedľa seba jazdiacich vodičov) po Chrenovskej ceste - ak jeden z týchto dvoch vodičov vchádzajúci do kruhového objazdu v ľavom jazdnom pruhu chce ísť priamo (do priemyselného parku, Topoľčany, R1), takže pri vychádzaní („odbočovaní“ vpravo) dáva  znamenie o zmene smeru jazdy vpravo a druhý (vedľa neho vpravo jazdiaci) vodič chce pokračovať (po riadne vyznačenom pravom jazdnom pruhu!) na Napervilskú ulicu, do centra (obr. 6).

Už dávno (najneskôr v okamihu potreby učiť jazdiť vodičov na tomto mieste?!) sa príslušným zvislým i vodorovným dopravným značením mal jednoducho vylúčiť takýto, nanajvýš konfliktný, spôsob správania sa vodičov a jednoznačne určiť (prikázať!) bezkonfliktný spôsob jazdy po tomto kruhovom objazde – a to v obidvoch jazdných pruhoch! Veď čo bráni tomu, aby sa v prípade ak na výjazdovom ramene bude vyznačený len jeden jazdný pruh – tak v kruhovom objazde v jeho pravom jazdnom pruhu umožniť (prikázať!) na výjazde odbočiť vpravo alebo ísť (pokračovať) priamo (C 4b, V 9a) - a v ľavom jazdnom pruhu len priamo (C 1, V 9a); a v prípade, ak na výjazdovom ramene budú vyznačené dva jazdné pruhy – tak v pravom jazdnom pruhu na kruhovom objazde len po najbližší výjazd – teda len odbočiť vpravo (C 2) - (do pravého z týchto dvoch jazdných pruhov – V 9a) a ten v tom ľavom jazdnom pruhu buď vpravo (do ľavého z týchto dvoch jazdných pruhov) alebo priamo (C 4b, V 9a) (obr. 7).

S týmto spôsobom radenia (pri výjazde z kruhového objazdu) by mali korešpondovať i príslušné DZ skupiny IS – v každom príjazdovom ramene pred kruhovým objazdom.

            Podobný problém pretrváva i na kruhovom objazde na Štúrovej (pri hypermarkete TESCO).

            Na týchto kruhových objazdoch sa len veľmi ťažko uplatňujú platné pravidlá a ten, kto sa spontánne spolieha na ich všeobecnú a záväznú platnosť sa v dôsledkoch (paradoxne) dopúšťa veľmi riskantného konania, často s fatálnymi následkami! Cudzí vodič, ktorému sa hneď na prvý raz podarí bez konfliktu prejsť týmito križovatkami (hlavne pod Zoborom) si môže skutočne gratulovať – a to len kvôli tomu a preto, že spôsob jazdy v jednotlivých jazdných pruhoch najmä pri vychádzaní z týchto tzv. okružných križovatiek nie je taxatívne stanovený (prikázaný) nespochybniteľne vyznievajúcim dopravným značením.

No a je úplne samozrejmé, že pri takomto jasne vyznievajúcom dopravnom značení prejde bezkonfliktne touto križovatkou nielen vodič, ktorý získal vodičské oprávnenie v niektorej z nitrianskych autoškôl, ale i vodič – zo Španielskej Málagy...

Určite by však stálo za zamyslenie vrátiť technické usporiadanie ako i organizáciu dopravy na tejto križovatke do obdobia spred roku 2008 – teda priesečná so svetelnou signalizáciou. Žiadny kruhový objazd!

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?